Privacy voorwaarden (AVG)

LOYALTY CONNECT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LOYALTY CONNECT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

1

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door LOYALTY CONNECT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Verwerking van uw gegevens voor het aangaan van overeenkomsten of om op contactaanvragen te kunnen reageren, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de uitbreiding van het klantenbestand;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens voor het aangaande van een aangevraagde en goedgekeurde waardering/ beloning in de vorm van een tegoed op een loyaltypas;
 • Informeren van de klant d.m.v. nieuwsuitingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving in het Data Portal d.m.v. een webformulier / Excelbestand of een papieren formulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan LOYALTY CONNECT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BSN nummer
 • Soort dienst

Uw persoonsgegevens worden bij LOYALTY CONNECT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

2

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verwerken van de (persoons)gegevens in een softwarepakket.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

3

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

5

Bewaartermijn

LOYALTY CONNECT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens LOYALTY CONNECT van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

LOYALTY CONNECT past de beveiligingsmaatregelen voortdurend aan, aan de technologische vernieuwingen en voortgang.

LOYALTY CONNECT bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om onze doeleinden te bereiken of zolang dat LOYALTY CONNECT hiertoe wettelijk verplicht is. Na verloop van deze termijn en/of verplichtingen, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

7

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, Zoals geregeld in Artikel 35 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering van persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit kunt u doen via het contactformulier op deze website, per e-mail via info@loyaltyconnect.nl of door telefonisch contact op te nemen met LOYALTY CONNECT via telefoonnummer +31 (0) 75 687 78 79.

U heeft alleen het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. Gegevens van uw kinderen zijn alleen toegankelijk als uw kind onder de 16 jaar is en u daarvan de wettelijke vertegenwoordiger ( ouder of kind ) bent.

Zoals geregeld in Artikel 36 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Door het correctierecht in werking te stellen, vraagt u LOYALTY CONNECT uw gegevens aan te passen, aan te vullen of af te schermen. U kunt dit doen in de volgende situaties :

 • Uw persoonsgegevens zijn feitelijk onjuist ;
 • Uw persoonsgegevens zijn incompleet of doen niet ter zake voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld ;
 • Uw persoonsgegevens worden in strijd met een wet gebruikt.

Met het correctierecht heeft u niet het recht om observaties, meningen, conclusies of professionele indrukken van LOYALTY CONNECT uit uw profiel te laten verwijderend voor zover deze toevoegingen ter zake doen.

LOYALTY CONNECT is verplicht om in ieder geval binnen vier weken te reageren op uw correctieverzoek. Besluit LOYALTY CONNECT over te gaan tot correctie, dan zal dit zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden.

8

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9

Cookies

Om ervoor te zorgen dat de website van LOYALTY CONNECT een prettige indruk achterlaat, gebruikt LOYALTY CONNECT cookies om de browser ervaring te optimaliseren. Meer informatie over cookies leest u hier.

10

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Privacy waarborg / Privacy of Design

Borging veiligheid, betrouwbaarheid en Privacy of Design (AVG)

Het Marketing- Data portal is op en top gebruiksvriendelijk en veilig. Er is veel oog voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de software.

Al het verkeer richting onze servers wordt gecontroleerd door onze high-end WAF.

Beveiliging en dataprivacy nemen we zeer serieus. Hiervoor hebben we in het ontwerp van onze software een aantal belangrijke keuzes gemaakt:

• fysiek gescheiden omgevingen;

• back-ups;

• multi-factor authenticatie;

• uitgebreide rechten en autorisatie.

Onze servers en netwerkverbindingen draaien op basis van de beveiligde ‘OwnCloud’ diensten.

LOYALTY CONNECT  is gespecialiseerd in Loyaliteitmarketing- en communicatietools, in software voor dataregistratie- en spaarsystemen zowel voor Retail alsmede voor zorgorganisaties. Ons doel is de wereld een klein beetje beter maken met slimme oplossingen. Zelf regelen, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en goed samenwerken staan daarbij voorop.

 

Contactgegevens

LOYALTY CONNECT

info@loyaltyconnect.nl

Comments are closed.